Privacyverklaring – 9 november 2021

Het Criminologisch Netwerk Nederland (Het CNN) respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen. Met dit privacy statement willen wij u duidelijk maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen en onder welke voorwaarden wij informatie verstrekken.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Het CNN verwerkt persoonsgegevens van u als lid doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons (heeft) verstrekt. Hieronder een totaaloverzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Voor- en achternaam, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, woonprovincie, bankrekeningnummer, pasfoto en gegevens over studie en loopbaan.

Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag
De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:
• Het CNN verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben;
• Verzenden nieuwsbrief en/of promoties;
• Telefonisch contact;
• Informeren over wijzigingen van diensten;
• Beheren van ledenprofielen en faciliteren van netwerkfuncties;
• Functionele en analytische cookies.

Bewaartermijn
Het CNN zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met derden
Het CNN verstrekt uw gegevens niet zonder meer aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien u hiervoor toestemming heeft verleend of als er een gerechtvaardigd belang aanwezig is. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het CNN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging
Het CNN neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Rechten van betrokkenen
U heeft de volgende privacy rechten:
• Recht op inzage: het recht om de persoonsgegevens die Het CNN van u verwerkt in te zien;
• Recht op rectificatie: het recht om de persoonsgegevens die Het CNN van u verwerkt te laten aanpassen of aanvullen;
• Recht op bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking;
• Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering: het recht op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan;
• Recht op beperking van de verwerking: het recht om Het CNN te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken;
• Recht op vergetelheid: het recht om in een aantal gevallen uw gegevens te laten verwijderen;
• Recht op dataportabiliteit: het recht om uw persoonsgegevens in een aantal gevallen over te dragen;
Wilt u gebruik maken van deze rechten? Stuur uw verzoek naar info@hetcnn.nl. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Daarom vragen wij van u een kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN onzichtbaar. Uw verzoek wordt zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken in behandeling genomen. Als het verzoek complex van aard is, of als er veel verzoeken ingediend zijn, kan het in behandeling nemen van uw verzoek uitgesteld worden met hooguit nog eens vier weken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo beter inzicht te krijgen in bezoekersgedrag op de website van Het CNN en in ons ledenbestand, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van cookies om te kunnen analyseren hoe bezoekers van de website hier gebruik van maken. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
U kunt zich afmelden voor cookies door deze bij uw bezoek aan de website te weigeren. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via info@hetcnn.nl.
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

©2015-2022 Het CNN - Info@hetcnn.nl

Log in with your credentials

Forgot your details?