Masteropleidingen

Bekijk de masteropleidingen criminologie 

In  Nederland wordt Criminologie door zes universiteiten als masteropleiding aangeboden. De zes universiteiten zijn de Vrije Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Maastricht University, de Tilburg University en de Universiteit Utrecht.

Masteropleidingen Criminologie

Vrije Universiteit  Amsterdam - Criminologie

De masteropleiding Criminologie is bij uitstek dadergericht. Je specialiseert je op het gebied van de opsporing van daders en de beëindiging van criminele carrières. Na het volgen van een aantal algemene vakken, kies je voor één van de volgende afstudeerrichtingen:

- Opsporingscriminologie: richt zich op de verschillende soorten misdaad en de technieken van bestrijding.
- Interventiecriminologie: richt zich op de criminele loopbanen van daders en de mogelijke interventies om deze loopbanen te eindigen.

Algemene vakken: Politie & Veiligheid / Misdaadanalyse en daderprofilering / Forensisch Bewijs: van Plaats Delict tot de Cel.

Vakken Interventiecriminologie: Criminele Carrières / Effectieve Gedragsinterventies: wat werkt? / Gender, Crime and Justice

Vakken Opsporingscriminologie: Cybercrime & Cybersecurity / Transnational Organized Crime / Financieel-economische Criminaliteit

Meer informatie? www.vu.nl

vu

Duur: 1 jaar (bij voltijd)
Numerus fixus: nee
Startdatum: september en februari
Deadline aanmelding: 15 juli of 1 januari
Vorm: zowel voltijd als deeltijd
Taal: 70% Nederlands, 30% Engels
Stage: optioneel
Carrièrerichtingen: politie, forensische accountancy, OM, gemeenten, bedrijfsleven

Vrije Universiteit Amsterdam – International Crimes and Criminology

Deze master richt zich op internationale criminaliteit in een breed perspectief. De focus ligt op internationale criminaliteit als genocide, criminaliteit tegen de mensheid en samenlevingen die een bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid vormen. Denk hier bijvoorbeeld aan ‘het dictatorschap in Zuid-Amerika en Europa’ of ‘corporaties als daders van internationale misdrijven in de olie- en mijnindustrie’. Je krijgt inzicht in de psychologie van daders, maakt kennis met criminologische theorieën en politieke issues op internationaal gebied worden besproken.

Verplichte vakken: Perpetrators and Bystanders / Research Methodology for International Crimes / Master Thesis /  International Criminal Courts and Tribunals / International Crimes / Expert Course

Meer informatie? www.vu.nl

vu

Duur: 1 jaar
Numerus fixus: nee
Startdatum: september
Deadline aanmelding: 1 juni
Vorm: voltijd
Taal: Engels
Stage: optioneel
Carrièrerichtingen: internationale rechtbanken, mensenrechten organisaties, overheid, universiteiten en onderzoeksbureaus

Universiteit Leiden – Forensische Criminologie

De master Forensische Criminologie heeft een breed multidisciplinair perspectief en is gericht op het gebruik van specialistische expertise in de strafrechtspleging. De wetenschappelijke onderzoeksmethoden die op verscheidene gebieden bij de opsporing aan bod komen worden in deze master uitgebreid behandeld. Voorbeelden hiervan zijn: forensische accountancy, forensische psychiatrie of criminalistiek.

Algemene vakken: Criminalistiek / Forensische Accountancy / Misdaadanalyse/ Forensische Psychiatrie / Forensische Victimologie / Uitzonderlijk Geweld: opsporing en vervolging / Stage + scriptie

Meer informatie? www.mastersinleiden.nl

leiden

Duur: 1 jaar (bij voltijd)
Numerus fixus: nee
Startdatum: september en februari
Deadline aanmelding: 15 juni en 1 december
Vorm: zowel voltijd als deeltijd
Taal: hoofdzakelijk Nederlands
Stage: optioneel
Carrièrerichtingen: politie, OM, justitiële instellingen en diensten, gevangeniswezen en reclassering, slachtofferhulp, universiteiten en onderzoeksbureaus

Universiteit Leiden – Criminaliteit en Rechtshandhaving

De master Criminaliteit en Rechtshandhaving verbindt actuele ontwikkelingen binnen de criminologie met urgente veiligheidsvraagstukken en de praktijk van criminaliteitsbeleid en strafrechtspleging. Je buigt je over vragen als: Op welke manier kan de maatschappij inspelen op criminaliteit? Of Hoe kan beleid of het strafrecht ingezet worden om criminaliteit aan te pakken? Binnen deze master kan er gekozen worden tussen twee specialisaties:

- Veiligheidsbeleid en Rechtshandhaving: Deze specialisatie richt zich op de aanpak van criminaliteit en het ontwikkelen van legitiem en effectief beleid.
- Criminal Justice: Deze Engelstalige afstudeerrichting focust zich op het systeem van principes, regels, praktijken en organisaties, op basis waarvan de overheid straffen tegen criminaliteit tot stand brengt.

Vakken Veiligheidsbeleid en Rechtshandhaving: Veiligheidsbeleid / Organisaties in de rechtshandhaving /  Handhavingsstrategieën / Criminaliteit en in beleid in grote steden / Scriptie (en stage).

Vakken Criminal Justice: Criminal justice: legitimacy, effectiveness, accountability / Legitimacy and effectiveness of sentencing and corrections / Criminal justice actors in comparative perspective / Risk, security and the rule of law / Criminal justice, human rights and EU criminal law / Crimmigration / Criminal justice policy evaluation / Thesis

Meer informatie? www.mastersinleiden.nl

leiden

Duur: 1 jaar (bij voltijd)
Numerus fixus: nee
Startdatum: september en februari
Deadline aanmelding: 15 juni en 1 december
Vorm: zowel voltijd als deeltijd
Taal: Engels en Nederlands
Stage: optioneel
Carrièrerichtingen: politie, OM, gevangeniswezen en reclassering, overheid, slachtofferhulp, consultancybureaus, (commerciële) onderzoeksbureaus, beveiligingsbranche, bedrijfsleven

Erasmus Universiteit Rotterdam – Criminologie

Een breed opgestelde master met een maatschappelijke oriëntatie. Je verdiept je in de onderwerpen veiligheid, criminaliteit en criminaliteitsbeleid. Er wordt inzicht verschaft in de dynamiek tussen criminaliteit, risico-taxatie, interventie en rechtspleging. Zowel kwalitatieve als kwantitatieve benaderingen komen uitgebreid aan bod. Daarnaast kies jij één van de twee profielen die de master criminologie biedt: Jeugdcriminologie of Corporate and Organised Crime.

Algemene vakken: Globalisation and Crime / Doing Criminological Research: Methodological and Ethical Issues / Stedelijkheid, cultuur en criminaliteit / Veiligheid, terrorisme en mensenrechten / Keuzevak / Stage en scriptie

Vakken Jeugdcriminologie: Jeugdcriminaliteit en Interventies / Jeugdstrafrecht in Theorie en Praktijk

Vakken Corporate and Organised Crime: Corporate and White Collar Crime / Organised Crime

Meer informatie? www.esl.eur.nl

Logo Erasmus Universiteit Rotterdam ZWART

Duur: 1 jaar
Numerus fixus: nee
Startdatum: september
Deadline aanmelding: 20 augustus
Vorm: voltijd en deeltijd
Taal: Nederlands en Engels
Stage: optioneel
Carrièrerichtingen: voor de veiligheid relevante sectoren zoals ministeries en gemeentes, politie, OM, gevangeniswezen en reclassering, universiteiten, onderzoeksbureaus, accountancy.

Universiteit Maastricht - Forensica, Criminologie en Rechtspleging

Inzicht en verdieping creëren in de strafrechtspleging is wat centraal staat bij de masteropleiding Forensica, Criminologie en Rechtspleging. Hiertoe worden onderwerpen behandeld, zoals verklaringen en oorzaken van crimineel gedrag, strafrechtelijke bewijsvoering en waarheidsvinding, getuigenverklaringen, toerekeningsvatbaarheid, DNA-onderzoek en fraudebestrijding. Je leert wat de forensische disciplines psychologie, psychopathologie, accountancy en geneeskunde betekenen voor de strafrechtelijke opsporing en bewijsvoering.

Vakken: Rechtspsychologie en bewijs / Capita criminologie / Criminalistiek en Forensisch DNA / Bewijs in strafzaken / Keuzevak / Scriptie (en stage)

Meer informatie? www.maastrichtuniversity.nl

Maastricht Logo

Duur: 1 jaar
Numerus fixus: nee
Startdatum: september en februari
Deadline aanmelding: 15 juli en 15 december
Vorm: voltijd
Taal: Nederlands, tevens aangeboden in het Engels.
Stage: optioneel
Carrièrerichtingen: advocatuur, rechterlijke macht, Openbaar Ministerie, opsporingsinstanties, psychiatrie diensten, beleidsafdeling ministerie van justitie.

Tilburg University - Victimology and Criminal Justice

De master Victimology and Criminal Justice is een unieke opleiding. Het is de enige masteropleiding in Europa die zich richt op victimologie en de interactie tussen slachtofferschap en het strafrechtsysteem. Vanuit een juridisch, psychologisch, sociologisch, criminologisch en antropologisch perspectief wordt slachtofferschap van criminaliteit, ongelukken en rampen en schendingen van mensenrechten bestudeerd.

Meer informatie? www.tilburguniversity.edu

logo

Duur: 1 jaar
Numerus fixus: nee
Startdatum: september
Deadline aanmelding: 1 augustus
Vorm: voltijd
Taal: Engels
Stage: optioneel
Carrièrerichtingen: ministeries, slachtofferhulp instanties, nationale/Europese/internationale publieke of private instanties.

Universiteit Utrecht - Criminology

De masteropleiding Criminology in Utrecht is georiënteerd op lokale en globale criminaliteit, zoals drugshandel, mensenhandel, terrorisme, corruptie, fraude en natuurconflicten. Na het volgen van een aantal algemene vakken, kiest de student voor een van de volgende afstudeerrichtingen:
- Global Criminology: richt zich op grensoverschrijdende criminaliteit, zoals goederen- en mensensmokkel, culturele criminaliteit, milieucriminaliteit en schendingen van mensenrechten.
- Penology and Forensic Criminology: richt zich op gevangenissen en rechtbanken, bestraffing en alternatieve sancties, vergelijking van rechtssystemen, jongeren en stigmatisering, psychiatrische detentie en klinische criminologie.

Verplichte vakken: Critical Reflection on Criminology / Advanced Methodology / Cultural Criminology / Research and Thesis Training

Vakken Global Criminology: Crossborder Crime / Crimes of the Powerful

Vakken Penology and Forensic Criminology: Comparative Penology / Clinical Criminology

Meer informatie? www.uu.nl

UU-Logo

Duur: 1 jaar
Numerus fixus: nee
Startdatum: september
Deadline aanmelding: 1 mei
Vorm: voltijd
Taal: Engels
Stage: optioneel
Carrièrerichtingen: beleid, kwalitatief (internationaal) onderzoek, wetshandhaving, (inter)nationale organisaties gericht op migratie, terrorisme, milieucriminaliteit en financiën.

©2015-2018 Het CNN - Info@hetcnn.nl

Log in with your credentials

Forgot your details?