In deze blog vertelt Yannick van den Brink over zijn ervaringen als universitair docent en onderzoeker na afronding van de masters Strafrecht en Criminologie.

Dat de criminologie een boeiend vakgebied is, daarover zullen de lezers van deze blog het ongetwijfeld eens zijn. Maar wat zijn nou de mogelijkheden op de arbeidsmarkt nadat je een studie criminologie hebt afgerond? Dat is een vraag waarmee veel studenten en recente afstudeerders zich ongetwijfeld zullen bezighouden.

Een kort antwoord op deze vraag is: de mogelijkheden zijn heel divers. Kijkend naar mijn afstudeerlichting van de master Criminologie aan de Universiteit Utrecht uit 2012, zijn er voormalig studiegenoten werkzaam als beleidsmedewerker bij een ministerie, als fraudeonderzoeker bij een verzekeringsmaatschappij, maar bijvoorbeeld ook als projectleider bij een non-profit organisatie en als onderzoeksjournalist. Het meest spectaculaire verhaal is toch wel dat van mijn studiegenoot die na zijn studies Criminologie in Utrecht en Oxford zijn geluk is gaan beproeven in de VS, waar hij – na een kortstondig avontuur als politierekruut in New Orleans – inmiddels als criminal investigator moordzaken onderzoekt in dienst van een Public Defenders office in Seattle. Zelf heb ik echter gekozen voor een loopbaan in de wetenschap en daar heb ik nog geen moment spijt van gehad.

 

Een loopbaan in de wetenschap begint wat mij betreft met het hebben van interesse en plezier in het doen van onderzoek, dat zich vertaalt in een ambitie om te gaan promoveren. Bij mij ontstond deze interesse en ambitie tijdens het schrijven van mijn scriptie voor de bachelor Rechtsgeleerdheid (UU). Daarna heb ik de master Strafrecht en de master Criminologie (track: Global Criminology) gevolgd (beide aan de UU), waarbij ik mijn masterscripties bewust heb toegespitst op het onderwerp waarop ik uiteindelijk graag wilde promoveren: de toepassing van voorlopige hechtenis ten aanzien van jeugdige verdachten. Voortbouwend op mijn masterscripties, heb ik vervolgens onder begeleiding van mijn beoogde promotoren een promotieonderzoeksvoorstel voorbereid en met succes gesolliciteerd naar een promotieplek (een ‘Meijers PhD positie’) aan de Rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden. Zodoende kwam ik september 2012 terecht bij de afdeling Jeugdrecht in Leiden.

Aan de Leidse Rechtenfaculteit, waar overigens ook de afdeling Criminologie deel van uitmaakt, zijn er grofweg twee soorten promovendi in dienst: PhD candidates en PhD fellows. Die laatste categorie heeft een zesjarige aanstelling waarbij 65% van de tijd wordt besteed aan promotieonderzoek en 35% aan het geven van onderwijs. Ik was zelf een PhD candidate en dat betekende dat ik een vierjarige aanstelling had, waarbij ik 90% van mijn tijd besteedde aan onderzoek en 10% aan het geven van onderwijs. Ik kijk met veel plezier terug op mijn tijd als promovendus. Naast ‘desk research’ en het schrijven van mijn proefschrift, heb ik een groot deel van mijn onderzoekstijd besteed aan het verrichten van veldwerk. Zo heb ik destijds meer dan 200 voorgeleidingen en raadkamerzittingen van jeugdige verdachten geobserveerd, verspreid over vijf rechtbanken in Nederland, en ruim 70 interviews afgenomen met rechters en andere professionals uit de jeugdstrafrechtspraktijk.

Daarnaast doe je als promovendus ervaring op met het geven van onderwijs op bachelor- en masterniveau, hetgeen ook belangrijk is voor een wetenschappelijke loopbaan na promotie. Verder zijn er als promovendus veel kansen om internationale ervaring op te doen, onder meer door jouw onderzoek te presenteren op internationale conferenties. Ook behoren onderzoeksverblijven aan instituten in het buitenland tot de mogelijkheden, mits je daar zelf proactief werk van maakt. Zelf heb ik als promovendus driemaal als gastonderzoeker een periode in het buitenland verbleven, tweemaal in de VS en eenmaal in Duitsland. Het absolute hoogtepunt van mijn promotietraject blijft wat mij betreft de succesvolle verdediging van mijn proefschrift, in het bijzijn van familie, vrienden en collega’s.

Na mijn periode als promovendus ben ik als Universitair Docent (UD) in dienst getreden. Als UD bestaat 65% van de werktijd uit onderwijs-  en coördinatiewerkzaamheden en 35% uit onderzoek. Als UD ben ik drie jaar mastercoördinator geweest van de master Jeugdrecht. In die rol ben je samen met de opleidingsdirecteur (doorgaans een hoogleraar) verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de master. Verder geef ik als UD vakken en cursussen aan bachelor-, master-, en (internationale) advanced master studenten en professionals, met name op het terrein van het jeugdstrafrecht. Bij het geven van onderwijs haal ik veel plezier uit de interactie met de studenten, hetgeen helaas lastiger is in de huidige realiteit van het online onderwijs. Verder word je als UD geacht onderzoek te doen, te publiceren in wetenschappelijke tijdschriften en onderzoeksresultaten te presenteren op bijvoorbeeld conferenties. Naast eigen onderzoek, werk je als UD ook regelmatig mee aan contractonderzoek, bijvoorbeeld in opdracht van het WODC. Daarnaast wordt er voor UD’s en ander wetenschappelijk personeel ruimte gelaten om je door middel van nevenfuncties breder te ontwikkelen, bijvoorbeeld als rechter-plaatsvervanger of als redactielid van een wetenschappelijk tijdschrift.

UD’s worden ook gestimuleerd om op zoek te gaan naar mogelijkheden om financiering te krijgen voor onderzoek, bijvoorbeeld bij NWO. Zelf heb ik in 2019 een NWO Rubicon-beurs toegekend gekregen om 1,5 jaar voltijds onderzoek te doen aan de University of Cambridge, Institute of Criminology in het Verenigd Koninkrijk. Mijn onderzoek richt zich op de betekenis van het gelijkheidsbeginsel in het jeugdstrafrecht en omvatte tevens veldonderzoek in Engelse youth courts (hetgeen ik gelukkig net voor de coronacrisis heb kunnen afronden). Hoewel mijn periode aan de University of Cambridge door de pandemie niet helemaal is verlopen zoals ik had gehoopt, kijk ik terug op een leerzame en inspirerende periode. Nu mijn detachering naar Cambridge ten einde loopt, zal ik mijn werkzaamheden bij de afdeling Jeugdrecht in Leiden weer oppakken, waarna ik vanaf 1 mei a.s. de overstap ga maken naar de afdeling Strafrecht.

Terugblikkend op de 8,5 jaar dat ik nu werkzaam ben in de wetenschap, kan ik zeggen dat ik mijn werk tot nu toe als leuk, afwisselend en verrijkend heb ervaren. Met name de vrijheid om zelf vorm te geven aan onderzoek en onderwijs waardeer ik zeer. Ook heb ik ervaren dat de combinatie van de masters Strafrecht en Criminologie mij een stevige multidisciplinaire basis heeft gegeven voor mijn wetenschappelijk loopbaan. Hoewel ik – behoudens mijn periode in Cambridge – voornamelijk binnen juridische afdelingen werkzaam ben geweest, heb ik nog altijd veel profijt van de kennis over empirische onderzoeksmethoden die ik heb opgedaan tijdens de master Criminologie. Ook de Engelse voertaal, de internationale oriëntatie en de aandacht voor schrijf- en presentatievaardigheden binnen deze master zijn erg waardevol geweest ter voorbereiding op mijn wetenschappelijke loopbaan.

Tot slot wil ik benadrukken dat iedere wetenschapper zijn of haar eigen pad volgt. Mijn persoonlijke verhaal is dus geenszins representatief voor alle wetenschappers die zich bezighouden met criminologie. Wat ik studenten aanbeveel is: maak studie- en loopbaankeuzes op basis van jouw eigen interesses, kwaliteiten, mogelijkheden en beperkingen en volg je eigen weg. Eerlijkheidshalve moet ik wel noemen dat betaalde promotieplekken aan universiteiten schaars en gewild zijn en dat de competitie dus veelal groot is. In dit verband kan ik als advies voor studenten met wetenschappelijke ambities meegegeven dat de masterscriptie een belangrijke test is; om voor jezelf een beeld te krijgen of je wetenschappelijk onderzoek leuk genoeg vindt om daar jarenlang mee bezig te zijn, maar ook omdat een goede scriptie de kans op een succesvolle sollicitatie op een promotieplek vergroot.

Ik wens jullie veel succes met het maken van studie- en beroepskeuzes en veel geluk in jullie toekomstige loopbaan.

 

©2015-2021 Het CNN - Info@hetcnn.nl

Log in with your credentials

Forgot your details?