Het profiel van de criminoloog

“Een criminoloog houdt zich bezig met het 'profilen’ van criminelen, toch?  Wat is dan het profiel van een criminoloog?”

Regelmatig wordt een criminoloog gevraagd om uitleg van zijn beroep. Het populaire ‘profilen’ van criminelen is maar één van de vele, zeer diverse werkzaamheden waar een criminoloog zich mee bezig zou kunnen houden in zijn/haar toekomstige carrière. Zo bestudeert een criminoloog niet alleen crimineel gedrag in het algemeen, maar ook specifieke criminaliteitsvormen.

De veelzijdigheid van deze discipline is voor veel criminologen een belangrijke toegevoegde waarde gebleken. Tegelijkertijd schept deze veelzijdigheid onduidelijkheid voor potentiële werkgevers over het fenomeen criminoloog en over de potentie van onze beroepsgroep. Om een brug te slaan tussen de wetenschappelijk opgeleide criminologen en de arbeidsmarkt, wordt er in het onderstaande kort aandacht besteed aan een aantal belangrijke eigenschappen en vaardigheden die een criminoloog bezit.

 

Het profiel van de criminoloog

Multidisciplinair

Tijdens de studie criminologie wordt kennis en inzicht verworven met betrekking tot de betekenis, de oorzaken en de maatschappelijke gevolgen van criminaliteit. Naast criminaliteit en grensoverschrijdend gedrag is veiligheid tevens een belangrijk thema binnen de criminologie. De problematiek is zeer divers en kan zich naast de ‘traditionele’ delicten bijvoorbeeld betrekken op internationaal georganiseerde misdaad, fraude, terrorisme, cybercriminaliteit of geweld in het gezin. Thema’s als migratieproblematiek en radicalisering, criminaliteit in oorlogssituaties, milieucriminaliteit en sociaal-economische problematiek behoren tevens tot het brede scala aan onderwerpen waar een criminoloog zich mee bezig houdt.

Aan criminaliteit en veiligheid verwante maatschappelijke vraagstukken worden door een criminoloog benaderd vanuit verschillende disciplines. De combinatie van sociologische-, psychologische-, juridische- en criminologische kennis levert een genuanceerde blik op. De criminoloog laat zich niet in met vooroordelen en is in staat gevoelige onderwerpen objectief te benaderen. Waar de maatschappij en de media bijvoorbeeld stellige standpunten verspreiden over onveiligheid en criminaliteit, gaat de nieuwsgierige criminoloog op zoek naar het bredere perspectief en stelt zich tegelijkertijd omgevingsbewust op. Een criminoloog heeft oog voor maatschappelijke gevolgen van en reacties op criminaliteit en veiligheid. Daarnaast heeft de criminoloog een politiek- en bestuurlijke sensitiviteit ontwikkeld. Veel criminaliteit vindt plaats bij bedrijven en organisaties en in bestuurlijke omgeving. Om hierin een adviserende rol te spelen en de problematiek volledig te doorgronden, is de brede blik en kennis van de criminoloog noodzakelijk.

De criminoloog is door zijn brede en multidisciplinaire opleiding in staat om gemakkelijk te schakelen tussen verschillende partijen die zich bezighouden met de aanpak van criminaliteit en onveiligheid. De criminoloog begrijpt de taal en bril waarmee anderen naar die problematiek kijken, wat hem een interessante bruggenbouwer en samenwerkingspartner maakt. Daarmee zou een criminoloog uitstekend passen in een omgeving waar de integrale aanpak voorop staat, zoals binnen de veiligheidshuizen, gemeenten of het RIEC.

Kritische analyse

Van een criminoloog mogen bovendien een sterk analytisch vermogen en een kritische blik worden verwacht. De vaak complexe criminaliteits- en veiligheidsproblematiek vereist een grondige analyse. Criminologen worden daarom tijdens hun studie uitgedaagd om terug te gaan naar de diepliggende oorzaken van het probleem. Een criminoloog gaat daarin op zoek naar het ‘waarom’ achter normafwijkend gedrag. Niet alleen de oorzaken worden geanalyseerd, maar ook de effecten en invloeden van de problematiek vormen een belangrijk onderwerp. In analyses uitgevoerd door criminologen wordt niet alleen het perspectief van de dader, maar ook dat van slachtoffers en de (sociale) omgeving belicht.

Daarnaast wordt hen geleerd kritisch te reflecteren op bestaande beleidsmaatregelen en nieuwe oplossingen te formuleren. Bovendien zijn criminologen geoefend in het duidelijk communiceren van deze oplossingen aan een breed publiek van verscheidene stakeholders in het werkveld.

Methodologie en Vaardigheden

Kwantitatieve- en kwalitatieve onderzoeksmethoden en statistische analyse vormen vanzelfsprekend een belangrijk deel van de sociaalwetenschappelijke studie. Tijdens de opleiding criminologie wordt veel aandacht besteed aan algemene academische vaardigheden die in het werkveld veelvuldig kunnen worden ingezet. Zo kan de criminoloog uitstekend mondeling presenteren, zelfstandig onderzoek opzetten en uitvoeren en weet hier helder over te rapporteren. Het onderzoeken van criminaliteit en veiligheid blijkt vaak niet eenvoudig. Informatiebronnen kunnen bijvoorbeeld lastig beschikbaar blijken. Dit vergt creativiteit van criminologen, waardoor zij geoefend zijn in het combineren van verscheidene onderzoeksmethoden en databronnen en niet zullen terugdeinzen voor lastige onderzoeksopdrachten. / of iets in de trant van: ‘lastige onderzoeksopdrachten met beide handen aangrijpen.’

Veelzijdig profiel

De criminoloog beperkt zich niet alleen tot het bestuderen van crimineel gedrag en de verschillende criminaliteitsvormen. Het profiel van een criminoloog omvat meer: de criminoloog heeft kennis van en inzicht in de rol van slachtoffers, justitiële- en niet justitiële sancties en de effecten hiervan op individu en maatschappij, het in kaart brengen van risicovolle en criminogene situaties en de preventie van criminaliteit. Ook criminaliseringsprocessen worden geanalyseerd, evenals het strafrechtelijk systeem.

Kortom, een criminoloog houdt zich niet alleen bezig met criminaliteit en (on)veiligheid an sich, maar heeft een brede kijk op de problematiek en is omgevingsbewust. Dit maakt de criminoloog van zeer toegevoegde waarde op de arbeidsmarkt.

 

Het profiel van de criminoloog

 

Bovenstaande profielomschrijving de criminoloog is samengesteld door de leden van  commissies, het bestuur en de raad van advies van Het Criminologisch Netwerk Nederland (Het CNN). Indien u vragen en/of opmerkingen heeft, of indien u het profiel wenst aan te vullen, neem u dan alstublieft contact met ons op.

 

©2015-2022 Het CNN - Info@hetcnn.nl

Log in with your credentials

Forgot your details?